Menu Content/Inhalt
Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej PDF Drukuj

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie § 106 Statutu OSM zawiadamia o terminie i porządku obrad części Walnego Zgromadzenia, które odbędą się w dniach: 6,7,8.06.2018 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Ostrowcu Św., ul. Wspólna 5 o godz. 16:30.

6.06.2018 r. - I część - obejmuje członków OSM zajmujących lokale mieszkalne w Ostrowcu Św. na terenie Osiedli: Sienkiewiczowskie i Spółdzielców (dawne Os. 25 –Lecia PRL) oraz garaże w tych osiedlach.

7.06.2018 r. - II część - obejmuje członków OSM zajmujących lokale mieszkalne w Ostrowcu Św. na terenie Osiedla Słoneczne, ulic: Starokunowska 1/7a, Górzysta 14/24, Słowackiego 40/42, garaże - Osiedle Słoneczne 14 (CHU) oraz lokale mieszkalne na terenie Gmin: Łagów i Nowa Słupia.

8.06.2018 r. - III część - obejmuje członków OSM zajmujących lokale mieszkalne w Ostrowcu Św. na terenie Osiedla Pułanki, garaże w Os. Pułanki oraz lokale mieszkalne na terenie miasta Kunów.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium obrad (Przewodniczący, Sekretarz, Z-ca Przewodniczącego).
 3. Przyjęcie Porządku obrad Zebrania.
 4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie odbywanej części Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej OSM.
 7. Sprawozdanie Zarządu OSM za 2017 r., w tym sprawozdanie finansowe za rok 2017.
 8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej OSM za 2017 r.
 9. Dyskusja w zakresie przedstawionych sprawozdań.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej OSM za rok 2017.
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu OSM z działalności w roku 2017,
  3. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017,
  4. zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok 2017,
  5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu OSM za rok 2017,
  6. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań ponad zobowiązania bieżące jaką OSM może zaciągnąć w okresie od 1.07.2018r. do 30.06.2019 r.
 11. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w przedmiocie wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej OSM.
 12. Zmiany do Statutu Spółdzielni – podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

 Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni, Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu członkom Spółdzielni w jej siedzibie przy ul. J. Kochanowskiego 5 pokój nr 1 – portiernia (parter), począwszy od dnia 22 maja 2018 r. w godz. 800 – 1400 zaś sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania od 21 maja 2018 r. Każdemu członkowi przysługuje prawo do zapoznania się z wyłożonymi dokumentami.

   Z uwagi na fakt, iż w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt dotyczący wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej, Zarząd Spółdzielni informuje, że w wyniku głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, którego części odbyły się w dniach: 7, 8, 9.06.2017 r. trzech kandydatów do Rady Nadzorczej otrzymało jednakową liczbę głosów. Zgodnie z § 100 ust. 3 Statutu OSM w wyborach uzupełniających na dwa nieobsadzone mandaty uczestniczą tylko ww. kandydaci.

   Udział w Walnym Zgromadzeniu będą mogły wziąć osoby uprawnione, które okażą dokument tożsamości. Rejestr członków OSM do wglądu w siedzibie Spółdzielni, ul. J. Kochanowskiego 5 pokój nr 10. Mandaty będą wydawane Członkom Spółdzielni od godz. 15:30 w dniu obrad części Walnego Zgromadzenia.

 
designed by www.madeyourweb.com