Menu Content/Inhalt
Przetarg na nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych PDF Drukuj

05 lipca 2017 r. godz. 10:00

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych, na następujących warunkach:

1. Opis lokali stanowiących przedmiot przetargu, określenie cen wywoławczych i wadium:

1/ adres - Ostrowiec Św. ul. Iłżecka 75/47

   powierzchnia użytkowa – 37,79 m²

   piętro – czwarte

   pomieszczenia – dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

   cena wywoławcza – 67 000 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)

   wadium – 6 700 zł (sześć tysięcy siedemset złotych)

2/ adres - Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 66/32

   powierzchnia użytkowa – 26,90 m²

   piętro – szóste

   pomieszczenia – pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

   cena wywoławcza – 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych)

   wadium – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset złotych)

2. Opis nieruchomości, w skład których wchodzą lokale, zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

3. W przetargu mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych ( spółki: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne ) oraz spółki handlowe w organizacji, o których mowa w tymże Kodeksie.

4. W przetargu, jako jeden Licytant, może brać udział wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna. W takim przypadku, osoby biorące udział w przetargu występują w licytacji wyłącznie poprzez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkie te osoby spośród siebie lub innych osób. Pełnomocnik musi przedstawić Komisji pisemne pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone w trakcie przetargu zgodnie z pkt.5.

5. Licytanci mogą ( a w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 – muszą ) brać udział w przetargu poprzez pełnomocnika. W takim przypadku udział w licytacji bierze wyłącznie pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, chyba że jest udzielane ustnie przed Komisją w trakcie przetargu ( przed rozpoczęciem licytacji ).

6. Przyjmuje się domniemanie, że osoba występująca jako pełnomocnik Licytanta działa w granicach umocowania ( chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa ) oraz że pełnomocnictwo nie zostało zmienione, ani odwołane.

7. Osoby przystępujące do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości określonej w pkt.1. Wadium można wpłacać w terminie do dnia 04 lipca 2017 r. do godz. 13:00. Wadium może być wpłacane jedynie w gotówce w kasie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

8. W przypadku, gdy jako jeden licytant występuje więcej niż jedna osoba, wadium musi być wpłacone na nazwiska i imiona wszystkich osób biorących udział w przetargu oraz zawierać nazwisko, imię i adres osoby dokonującej wpłaty. Po przetargu wadium jest w takim przypadku zwracane osobie, która dokonała wpłaty.

9.  Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jeden lokal, muszą wpłacić wadium na każdy z lokali na który przystępują, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu na ten lokal, na który wadium nie zostanie wpłacone.

10. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 05 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 22.

11. Osoby biorące udział w przetargu ( licytanci lub ich pełnomocnicy ) muszą przedstawić komisji przetargowej:

     a/  dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport,

     b/  dowód wpłaty wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie,

     c/  dokumenty, o których mowa w pkt.12 i pkt.13.

12. W przypadku osób prawnych i spółek, o których mowa pkt. 3, osoby reprezentujące licytantów muszą złożyć dokument potwierdzający zdolność prawną reprezentowanych licytantów, tj.:

     a/ w przypadku osób prawnych i spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - wydruk z elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego.

     b/ w przypadku osób prawnych podlegających wpisowi do innego rejestru - odpis z tegoż rejestru,

     c/ w przypadku spółek kapitałowych w organizacji – odpis umowy spółki.

13. Jeżeli Licytant bierze udział w przetargu poprzez pełnomocnika, a pełnomocnictwo nie jest udzielane ustnie w trakcie przetargu, pełnomocnicy licytantów muszą przedstawić pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy. Nie dotyczy to pełnomocników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli zakres pełnomocnictwa uprawnia pełnomocnika do udziału w przetargu.

14. Licytanci (pełnomocnicy), którzy nie wywiążą się z obowiązku przedstawienia dokumentów wymienionych powyżej w pkt. pkt. 11 – 13 nie zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu.

15. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500 zł.

16. Licytant, któremu zostanie udzielone przybicie (który wygra przetarg), w terminie do dnia  

     04 sierpnia 2017 r. musi:

     a/ wpłacić różnicę pomiędzy ceną nabycia zaoferowaną w przetargu, a wpłaconym wadium, przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PEKAO S.A. nr 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438. Za dzień wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek Spółdzielni,

     b/ złożyć w Spółdzielni pisemną informację na temat swoich danych osobowych zawierającą: nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr NIP, nr PESEL, nr dowodu osobistego (paszportu) oraz stan cywilny.

17. Jeżeli którakolwiek z czynności wymienionych w pkt. 16 nie zostanie dokonana w wyznaczonym tamże terminie, Nabywca straci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Spółdzielni. Postanowienie to będzie miało zastosowanie również w przypadku, gdy po udzieleniu przybicia, Licytant ( Nabywca ) reprezentowany przez pełnomocnika nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w pkt.16 ze względu na to, że pełnomocnik nie był umocowany do reprezentowania Licytanta w przetargu ( przekroczył granice umocowania ).

18. Jeżeli nabywca wywiąże się z obowiązków określonych powyżej, Spółdzielnia zawrze z nim umowę o przeniesieniu odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu. Umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, który będzie zawierał między innymi postanowienia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Poprzez przystąpienie do przetargu, licytant wyraża zgodę na zawarcie aktu notarialnego zawierającego między innymi postanowienia zawarte w wyżej wymienionym załączniku.

19. Koszty zawarcia aktu notarialnego wraz z kosztami jego odpisów oraz koszty związane z urządzeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej stosownych wpisów ponosi nabywca.

20. Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza i ustala z nim termin zawarcia aktu informując o terminie nabywcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli przybicie zostanie udzielone osobom biorącym wspólnie udział w przetargu zgodnie z pkt.4, Spółdzielnia doręcza zawiadomienie o terminie aktu notarialnego do rąk pełnomocnika lub wysyła na jego adres. Osoby, którym udzielono przybicia mogą wskazać pisemnie inną niż pełnomocnik osobę do doręczenia wyżej wymienionego zawiadomienia.

21. Jeżeli nabywca dwukrotnie nie stawi się do aktu w wyznaczonym terminie, nie podpisze aktu lub nie dojdzie do zawarcia aktu z innych przyczyn zależnych od nabywcy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Spółdzielni, a nabywca utraci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia.

22. W przypadku lokalu ul. Iłżecka 75/47 :

      1/ Spółdzielnia ubiega się o przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu wchodzącego w skład nieruchomości we własność,

     2/ nabywca tego lokalu będzie zobowiązany wyrazić zgodę na wyżej wymienione przekształcenie poprzez podpisanie stosownego wniosku do Prezydenta Miasta Ostrowca Św. (lub stosownego oświadczenia) przed zawarciem aktu notarialnego,

     3/ nabywca tego lokalu będzie zobowiązany do pokrycia przypadających na lokal kosztów przekształcenia i kosztów związanych ze zmianą wpisów w księgach wieczystych,

     4/ jeżeli w decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Św. dokonującej przekształcenia zostanie udzielona nabywcy lokalu bonifikata, nabywca będzie zobowiązany do jej zwrócenia (w wysokości zwaloryzowanej) w przypadku gdy przed upływem pięciu lat od przekształcenia dokona zbycia lokalu lub wykorzystania go na inne cele niż mieszkalne.

23. We wszystkich lokalach stara stolarka okienna została wymieniona.

24. Spółdzielnia nie będzie zwracać nabywcy jakichkolwiek kosztów remontu lokalu nabytego w wyniku przetargu. W lokalach przy ul. Iłżeckiej 75/47 i ul. Sienkiewicza 66/32 nie stwierdzono obecności ksylamitu.

25. Dla żadnego z lokali nie zostało wydane świadectwo energetyczne, o którym mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku. Nabywca lokalu zawrze umowę, o której mowa w pkt.12 bez świadectwa energetycznego.

26. Lokale zostaną wydane nabywcom w terminie pięciu dni od zawarcia aktu notarialnego.

27. Lokale można oglądać w terminie do dnia 04 lipca 2017 r. W tym celu należy zwrócić się do Administracji Osiedla 25-Lecia (ul. Kochanowskiego 5, tel. 41 263 11 01 wew. 154) w przypadku lokali przy ul. Iłżeckiej 75/47, ul. Sienkiewicza 66/32.

28. Do odbycia przetargu na poszczególne lokale wystarczy stawienie się jednego licytanta.

29. Poprzez przystąpienie do przetargu licytant akceptuje warunki przetargu wynikające z niniejszego ogłoszenia, z załączników do niniejszego ogłoszenia stanowiących jego integralną część oraz Regulaminu przetargu. Regulamin wyłożony jest do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 14) oraz w pok. nr 10.

30. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 10 (tel. 41 263 11 01 wew. 126).

Ogłoszenie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.osm.ostrowiec.pl

 Ostrowiec Św. 19.06.2017 r.

 

Załącznik

do ogłoszenia o przetargu z dnia 19.06.2017 r. na nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Ostrowcu Św.: przy ul. Iłżeckiej 75/47, Sienkiewicza 66/32 :

1. Opis nieruchomości, w skład której wchodzi lokal przy ul. Iłżeckiej 75/47:

1/  w skład nieruchomości wchodzi jedna działka gruntu o powierzchni 10 937 m²,

2/ na nieruchomości znajduje się cztery murowane budynki wielomieszkaniowe położone w Ostrowcu Św. przy ul. Iłżeckiej oznaczone następującymi numerami: 71, 73, 75, 77. W budynkach tych znajduje się 280 samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10 797,48 m2 ,

3/ Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr KI10/00051972/6.

4/ Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest współużytkownikiem wieczystym działki gruntu, o której mowa w ppkt.1 (właścicielem działki jest Gmina Ostrowiec Św.) oraz współwłaścicielem budynków, o którym mowa w ppkt.2 (pozostałymi współwłaścicielami budynków i współużytkownikami wieczystymi gruntu są osoby, które do tej pory nabyły odrębną własność lokali mieszkalnych znajdujących się w wyżej wymienionych budynkach),

5/ w skład nieruchomości wspólnej wchodzą m.in. pomieszczenia i urządzenia wspólne (ogólnego użytku) na które składają się: klatki schodowe, pralnie, suszarnie, piwnice, urządzenia kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, urządzenia oświetlenia zewnętrznego, plac zabaw, wiata śmietnikowa.

2. Opis nieruchomości, w skład której wchodzi lokal przy ul. Sienkiewicza 66/32:

1/ w skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o łącznej powierzchni 912 m²,

2/ na nieruchomości znajduje się jeden murowany budynek wielomieszkaniowy położony w Ostrowcu Św. ulica Sienkiewicza 66. W budynku znajduje się 60 samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 056,64 m2 i 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 225,93 m²

3/ Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr KI10/00054685/8,

4/ właścicielami nieruchomości są Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz osoby, które do tej pory nabyły odrębną własność lokali mieszkalnych znajdujących się w wyżej wymienionym budynku,

5/ w skład nieruchomości wspólnej wchodzą m.in. pomieszczenia i urządzenia wspólne (ogólnego użytku) na które składają się: klatki schodowe, suszarnie, piwnice, hydrofornia, dźwig osobowy, zsyp, urządzenia kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, studnia rewizyjna. 

3. Postanowienia, które między innymi zostaną zawarte w akcie notarialnym:

1/ Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeniesie na nabywcę własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym:

     - w przypadku lokalu przy ul. Iłżeckiej 75/47 – 3779/1079748 części,

     - w przypadku lokalu przy ul. Sienkiewicza 66/32 – 2690/228257 części,

2/ Zarząd nieruchomością wspólną dla lokali wydzielonych z budynków wchodzących w skład nieruchomości sprawować będzie Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1116 z 2003 r. z poźn. zm.) i na zasadach w tych przepisach określonych,

3/  nabywca lokalu zobowiązany będzie poinformować Spółdzielnię o zbyciu lokalu, o ustanowieniu współwłasności lokalu, o zmianie ilości osób zamieszkałych w danym lokalu oraz o zmianie miejsca zamieszkania,

4/  nabywca lokalu zobowiązany będzie do uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, którego własność nabędzie, w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i wydanymi na jego podstawie regulaminami; nabywca zobowiązany będzie również do wnoszenia opłat na fundusz remontowy Spółdzielni,

5/  nabywca będzie zobowiązany do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które będą przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w Ostrowcu Św. w Osiedlu 25-Lecia – w przypadku lokalu przy ul. Iłżecka 75/47, w Os. Sienkiewiczowskim – w przypadku lokalu przy ul. Sienkiewicza 66/32, również w przypadku, o którym mowa w treści art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (po wyodrębnieniu własności wszystkich lokali położonych w obrębie nieruchomości w skład której wchodzi lokal),

6/  na żądanie Spółdzielni nabywca będzie zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć będzie to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali; w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii, zgodnie z treścią art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Ostrowiec Św. 19.06.2017 r.

 
designed by www.madeyourweb.com