Regulamin przetargu na nabycie odrębnej własności lokalu

REGULAMIN PRZETARGU  NA  NABYCIE  ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU


§ 1.


Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o :

   1) Spółdzielni        - należy przez to rozumieć Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową
   2) Komisji             - należy przez to rozumieć Komisję, która przeprowadza przetarg
   3) Licytancie         - należy przez to rozumieć osobę, która bierze udział w przetargu  w celu nabycia odrębnej 
własności  lokalu
   4) Nabywcy          - należy przez to rozumieć licytanta, któremu udzielono przybicia
 
  5) cenie nabycia   - należy przez to rozumieć cenę po wywołaniu której udzielono  przybicia.
   6) lokalu              - należy przez to rozumieć zarówno lokal mieszkalny, jak i garaż.  

§ 2.

Celem przetargu na nabycie odrębnej własności lokalu  jest ustalenie osoby (osób), z którą Spółdzielnia zawrze umowę o przeniesienie tego prawa oraz uzyskanie najwyższej ceny nabycia.


§ 3.

Spółdzielnia zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich uczestników  przetargu i do prowadzenia postępowania przetargowego w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji
.

§ 4.

Zarząd Spółdzielni :
1)  decyduje o postawieniu lokalu na przetarg,
2)  ogłasza przetarg w sposób umożliwiający dotarcie  informacji o przetargu do szerokiego kręgu 
zainteresowanych i prawidłowe jego przeprowadzenie,
3) powołuje Komisję w składzie co najmniej trzech osób wyznaczając jednocześnie jej Przewodniczącego,
4) zaprasza do udziału w przetargu, jako obserwatorów, dwóch członków Rady Nadzorczej Spółdzielni.


§ 5.

Cenę  wywoławczą   lokalu  stawianego  na  przetarg  stanowi wartość rynkowa lokalu ustalona wyceną rzeczoznawcy majątkowego zaokrąglona w górę do pełnych tysięcy złotych.


§ 6.

1. W przetargu mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne.
2. W przetargu mogą brać udział jedynie pojedyncze osoby lub małżonkowie.
3. W przetargu nie mogą uczestniczyć:
    a) 
osoby wchodzące w skład Komisji,
    b) małżonek i krewni w linii prostej osób, o których mowa w ppkt. a.


§ 7.

1. Licytanci z obowiązani są  wpłacić  wadium  pod  rygorem  niedopuszczenia ich do udziału w   przetargu.
2. Wysokość  wadium  wynosi 10 %  ceny  wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych setek złotych.
3. Wadium może być wpłacane tylko w gotówce w kasie Spółdzielni  w  terminie  określonym
w ogłoszeniu o przetargu.
4. Spółdzielnia zwraca wadium wszystkim Licytantom z wyjątkiem Nabywcy, w terminie 5 dni roboczych od zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone  przez Nabywcę Spółdzielnia zatrzymuje w celu zaliczenia na poczet ceny nabycia.
5. W przypadku, gdy  Licytant  przystępuje do przetargu  na kilka lokali  stawianych  na przetarg w ramach jednego postępowania przetargowego, zobowiązany jest do wpłacenia wadium na każdy z tych lokali pod rygorem nie dopuszczenia go do przetargu na ten lokal, na który wadium nie zostało wpłacone.
 

§ 8.

1. Licytanci przybyli na przetarg muszą przedstawić Komisji :
     a)  
dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport
     
b)  
dowód wpłaty wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie
2. Pełnomocnicy Licytantów muszą przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy z podpisem poświadczonym przez pracownika Spółdzielni lub przez Notariusza.


§ 9.

1. Licytanci (pełnomocnicy licytantów), którzy nie wywiążą się z obowiązku określonego w §8 nie zostaną   dopuszczeni przez Komisję do udziału w licytacji.
2. Przed rozpoczęciem licytacji Przewodniczący podaje do wiadomości imiona i nazwiska Licytantów, którzy nie zostali dopuszczeni do udziału w licytacji.


§ 10.

1.
 
Przetarg jest przeprowadzany w formie ustnej licytacji odbywającej się  publicznie w miejscu ustalonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Licytację prowadzi Przewodniczący Komisji .
         
3. 
Przed rozpoczęciem licytacji przewodniczący podaje do wiadomości obecnych :
    
a) 
przedmiot przetargu poprzez określenie adresu sprzedawanego lokalu
   
b) 
cenę wywoławczą
   
c)  
minimalną wysokość postąpienia
   
d)  
informację, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 500 zł. 5. 
Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny wywoławczej.
6. 
Cena zaoferowana w licytacji przestaje wiązać Licytanta, gdy zaoferowana zostaje cena wyższa z uwzględnieniem minimalnej wysokości postąpienia.
7.  Po ustaniu postąpień Przewodniczący trzykrotnie wywołuje najwyższą z zaoferowanych cen i jeżeli przed trzecim wywołaniem brak jest dalszych postąpień, udziela przybicia Licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę i zamyka przetarg.


§ 11.

1. Z zastrzeżeniem postanowienia wynikającego z  § 12,  do odbycia przetargu konieczne jest stawienie się co najmniej dwóch Licytantów.
2. Jeżeli nie stawi się co najmniej dwóch Licytantów lub żaden z Licytantów nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej, Przewodniczący zamyka przetarg bez wyboru Nabywcy.


§ 12.

1. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów  nie zakończonych udzieleniem przybicia, Zarząd Spółdzielni może postanowić w ogłoszeniu o przetargu, że do jego odbycia wystarcza stawienie się jednego Licytanta.  W takim przypadku Przewodniczący udziela przybicia, jeżeli Licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
2. W przypadku postanowienia Zarządu, o którym mowa w pkt.1, jeżeli nie stawi się żaden Licytant lub żaden z Licytantów nie  zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej, Przewodniczący zamyka przetarg bez wyboru Nabywcy.


§ 13.

1. Nabywca jest zobowiązany w terminie określonym przez Zarząd Spółdzielni w ogłoszeniu o przetargu, wpłacić cenę nabycia  oraz złożyć w Spółdzielni pisemną informację na temat swoich danych osobowych zawierającą: nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr NIP, nr PESEL, nr dowodu osobistego ( paszportu ), stan cywilny.
2. 
Na poczet ceny nabycia zalicza się wpłacone przez Nabywcę wadium.
3. 
W przypadkach uzasadnionych szczególną sytuacją Nabywcy, na jego wniosek, Zarząd Spółdzielni może przedłużyć termin określony w pkt.1 nie dłużej niż o  30 dni.
4. Jeżeli którakolwiek z czynności wymienionych w pkt. 1 nie zostanie dokonana w terminie określonym tamże lub przedłużonym zgodnie z pkt.3, Nabywca traci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia, a wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni.
 
5. W przypadku wpłacania ceny nabycia przelewem za dzień wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne wpłynęły na rachunek Spółdzielni.


§ 14.

1. Jeżeli Nabywca wywiąże się z obowiązków określonych w § 13 pkt.1, Zarząd Spółdzielni  zawiera z nim umowę o przeniesieniu odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu, chyba że Zarząd unieważni przetarg.
2. 
Umowa o przeniesieniu odrębnej własności lokalu musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu, wraz z kosztami jego odpisów oraz koszty związane z urządzeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej stosownych wpisów ponosi Nabywca.
3. 
Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza, przekazuje mu dokumenty niezbędne do zawarcia aktu notarialnego oraz ustala z notariuszem termin zawarcia aktu.
4. 
Najpóźniej w terminie jednego tygodnia przed zawarciem aktu, Spółdzielnia          poinformuje o terminie Nabywcę doręczając mu stosowne zawiadomienie lub wysyłając je pocztą listem poleconym na adres wskazany przez Nabywcę. Jeżeli Nabywca zawiadomi Spółdzielnię o tym , że termin mu nie odpowiada lub nie stawi się do zawarcia aktu lub nie podpisze aktu, Spółdzielnia powtarza procedurę związaną z ustaleniem terminu zawarcia aktu i zawiadomieniem Nabywcy. Jeżeli po raz kolejny Nabywca zachowa się w sposób określony w zdaniu poprzednim, traci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia, a wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi na rzecz Spółdzielni. W takim przypadku Spółdzielnia zwróci Nabywcy wpłaconą cenę nabycia, potrącając z niej wadium.
5. Poza przypadkiem określonym w pkt.4, Nabywca  traci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia a wadium przepada na rzecz Spółdzielni, również w przypadku, gdy do zawarcia aktu notarialnego nie dojdzie z innych przyczyn zależnych od Nabywcy.  Spółdzielnia zwróci wtedy Nabywcy wpłaconą cenę nabycia, potrącając z niej wadium.


§ 15.

Spółdzielnia nie będzie zwracać Nabywcy jakichkolwiek kosztów remontu, czy adaptacji lokalu nabytego w wyniku przetargu. Jeżeli w lokalu mieszkalnym zostanie stwierdzona obecność ksylamitu, jego usunięcie nastąpi w kolejności wynikającej z Regulaminu zasad usuwania ksylamitu w mieszkaniach OSM.

§ 17.

Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu zawierający :
a) 
imiona, nazwiska i adresy wszystkich Licytantów,
b) 
imiona i nazwiska Licytantów niedopuszczonych do udziału w licytacji, 
c) 
przyczyny niedopuszczenia Licytanta do licytacji,
d) 
cenę nabycia oraz imię i nazwisko Nabywcy,
e) postanowienie o zamknięciu przetargu bez wyboru nabywcy, o ile miało miejsce.


§ 18.

1. Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg przeprowadzony z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
2. Po zawarciu umowy określonej w § 14 uchylenie się Spółdzielni od skutków  zawarcia tej umowy może nastąpić jedynie w sposób przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne.
3. W przypadku określonym w pkt. 2 Spółdzielnia zwraca Nabywcy wpłacone przez niego wadium oraz kwoty wpłacone na poczet ceny nabycia.
4. Zarządowi Spółdzielni przysługuje prawo dokonania zmiany warunków przetargu, z zachowaniem zasad wynikających z niniejszego regulaminu, a także odwołania przetargu, bez podawania przyczyn.

§ 19.

1. Osoby przystępujące do przetargu mają prawo do obejrzenia lokali w celu zapoznania się z ich stanem technicznym.
2. 
Osoby przystępujące do przetargu mają prawo do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, który powinien być wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu, do dnia zamknięcia przetargu.
3. 
Poprzez przystąpienie do przetargu Licytanci akceptują warunki przetargu wynikające z niniejszego Regulaminu i ogłoszenia o przetargu.

§ 20.

 Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Nadzorczą Spółdzielni ( 13.06.2008 r. )