REGULAMIN

WYMIANY OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
w zasobach Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§ 1.

1. Wymiana okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach spółdzielni odbywa się w ramach zatwierdzonych na dany rok przez Radę Nadzorczą środków z funduszu remontowego na ten cel, po komisyjnym stwierdzeniu wad uniemożliwiających ich właściwe funkcjonowanie, powstałych pomimo prawidłowej konserwacji przez użytkownika lokalu potwierdzonych komisyjnym protokołem.

2. Wymiana okien i drzwi balkonowych dokonywana jest w kolejności o której decyduje data złożenia przez użytkownika lokalu podania o wymianę stolarki.

§ 2.

W kosztach wymiany okien i drzwi balkonowych wykonywanych wg kolejności określonej w § 1, każdy użytkownik mieszkania partycypuje w wysokości 20% kosztu wymiany.

§ 3.

Ze środków remontowych, o których mowa w § 1 pkt. 1 Zarząd Spółdzielni wydziela część, która przeznaczona zostanie na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach członków Spółdzielni, którzy w celu skrócenia okresu oczekiwania na wymianę stolarki (z zachowaniem kolejności jak § 1 pkt. 2) zadeklarują partycypację w kosztach wymiany w wysokości 50% kosztów.

§ 4.

Partycypacja członka Spółdzielni w kosztach wymiany stolarki polega na wpłacie do kasy OSM 20% lub 50% planowanego kosztu wymiany. Wymiana stolarki wykonywana jest przez firmę wyłonioną przez OSM w drodze przetargu. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu prac.

§ 5.

1. W uzgodnieniu z administracją osiedla użytkownik mieszkania może dokonać we własnym zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej z zachowaniem zasad wynikających z § 1 pkt. 2.

2. W takim przypadku partycypacja Spółdzielni wynosić będzie 50% lub 80% kosztów wymiany, jakie poniosłaby Spółdzielnia wg cen wynegocjowanych w przetargu.

3. Kwota partycypacji zostanie zaksięgowana na poczet opłat za mieszkanie – po odbiorze robót przez administrację.

§ 6.

Przed przystąpieniem do wymiany stolarki – pomiędzy OSM a członkiem zawarta zostanie umowa, określająca szczegółowe warunki wykonania prac.

§ 7.

1. Regulamin uchwalony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 10.12.2003 r. uchwałą nr 130

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2004r.

3. Traci moc regulamin uchwalony przez Radę nadzorczą w dniu 26.09.2000r uchwałą nr 118.

 


Aneks nr 1

do Regulaminu wymiany okien i drzwi balkonowych z zasobach
Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


§ 1.

 

  1.  § 2 Regulamin ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W kosztach wymiany okien i drzwi balkonowych wykonywanych wg kolejności określonej w § 1, każdy użytkownik mieszkania partycypuje w wysokości 50% kosztu wymiany".

  1. Skreśla się w całości § 3 Regulaminu.
  2. Dotychczasowy § 4 Regulaminu otrzymuje numerację: § 3, o treści:

„§ 3. Partycypacja użytkownika mieszkania w kosztach wymiany stolarki polega na wpłacie do kasy OSM 50% planowanego kosztu wymiany. Wymiana stolarki wykonywana jest przez firmę wyłonioną przez OSM w drodze przetargu. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu prac".

  1. Dotychczasowy § 5 Regulaminu otrzymuje numerację: § 4. W paragrafie tym ulega zmianie ust. 2 i otrzymuje brzmienie:

„§ 4 ust. 2. W takim przypadku partycypacja Spółdzielni wynosić będzie 50% kosztów wymiany, jakie poniosłaby Spółdzielnia wg cen wynegocjowanych w przetargu, obowiązującym w roku, w którym według kolejności podań nastąpiłaby wymiana użytkownikowi mieszkania stolarki okiennej i drzwiowej przez Spółdzielnię".

  1. Dotychczasowy § 6 i § 7 Regulaminu otrzymują kolejną numerację: § 5 i § 6.

 

 

§ 2.

 

Zapisy Aneksu Nr 1 nie dotyczą podań złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Aneksu.

 

§ 3.

 

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

 

A N E K S Nr 2

do Regulaminu wymiany okien i drzwi balkonowych w zasobach

Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                   

§ 1.

W § 1 dodaje się pkt. 3 o treści:

„3. Ponowna wymiana okien i drzwi balkonowych w mieszkaniach, uprzednio wymienionych i sfinansowanych przez Spółdzielnię, dokonywana jest przez użytkownika mieszkania we własnym zakresie i na własny koszt. Istnieje możliwość przeprowadzenia wymiany przez Spółdzielnię za pełną odpłatnością użytkownika mieszkania i w kolejności, o której decyduje data złożenia podania o wymianę stolarki.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

§ 3.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Aneks zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej OSM nr 74 z dnia 28.11.2018 r. Protokół nr 11/18.