Regulamin udostępniania informacji w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

REGULAMIN

UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

§ 1

Regulamin niniejszy określa ogólne formy i zasady udostępniania informacji członkom OSM oraz w przypadkach w nim wskazanych osobom niebędących członkami OSM.

§ 2

Udostępnianie informacji członkom OSM może następować poprzez:

a/ ogłaszanie na stronie internetowej OSM ( http://www.osm.ostrowiec.pl/ ),

b/ wyłożenie w dostępnym miejscu w szczególności w Sekretariacie OSM, w Administracjach OSM lub w innych miejscach tam wskazanych w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących,

c/ udostępnienie na wniosek członka OSM,

d/ skierowanie informacji bezpośrednio do członka OSM w szczególności poprzez wysłanie informacji pocztą, doręczenie do rąk własnych lub pełnoletniego domownika - w stosunku do informacji, względem których Statut OSM lub przepisy powszechnie obowiązujące, nakładają na OSM obowiązek doręczenia członkowi; niniejsze postanowienie przedmiotowego regulaminu dotyczy także osób niebędących członkami OSM, a którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu.

§ 3

1/ Członek ma prawo:

a/ do zaznajamienia się z uchwałami organów OSM, protokołami organów OSM, protokołami lustracji, wnioskami polustracyjnymi oraz z informacjami o realizacji tych wniosków, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez OSM z osobami trzecimi,

b/ do nieodpłatnego otrzymania odpisu Statutu OSM i wydanych na jego podstawie regulaminów,

c/ do odpłatnego otrzymywania kopii uchwał organów OSM, protokołów obrad organów OSM, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez OSM z osobami trzecimi,

d/ do zapoznania się z wyłożonym w lokalu OSM, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, rocznym sprawozdaniem z działalności OSM łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta, jeżeli podlega ono obowiązkowemu badaniu,

e/ przeglądać rejestr członków OSM w szczególności w zakresie dotyczącym jego osoby; prawo to przysługuje także małżonkowi oraz wierzycielowi członka OSM lub wierzycielowi OSM   

f/ przeglądać własne akta członkowskie.

2/ OSM może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

3/ Sporządzanie kopii, o których mowa w ust 1c/ dotyczy dokumentów powstałych po dniu 30 lipca 2007r.

§ 4

1/ Członek OSM zainteresowany otrzymaniem informacji, zgłasza osobiście do Zarządu OSM pisemny wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać, na wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2/ Zarząd OSM wyznacza termin wydania kopii tych dokumentów, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

3/ Członek OSM zainteresowany zapoznaniem się z treścią dokumentów, o których mowa w § 3, otrzymuje je do wglądu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia żądanych dokumentów. OSM odmówi, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, zapoznania się z treścią w/w dokumentów, jeżeli aktualnie nie jest w ich posiadaniu.

4/ Członek OSM lub osoby wskazane w § 3 ust 1 e winien wykazać swój status uprawniający go do skorzystania z w/w praw i potwierdzić swoją tożsamość stosownym dokumentem zawierającym zdjęcie zainteresowanego, przedkładając jednocześnie kopię dokumentów z których to wynika.

5/ Osoby, o których mowa w ust 4, po pozytywnym zweryfikowaniu w/w danych, informowane są pisemnie, telefonicznie lub bezpośrednio przy składaniu wniosku o skorzystanie z praw, wskazanych w § 3, o sposobie rozpatrzenia wniosku, w szczególności o terminie jego realizacji.

6/ Realizacja uprawnień, o których mowa w § 3, następować będzie od poniedziałku do piątku, w dni pracy OSM w godz. 900 - 1300.

§ 5

1/ Przeglądanie, zaznajamianie się przez członka OSM z treścią dokumentów, o których mowa w § 3, odbywa się w siedzibie OSM lub we właściwej Administracji OSM, w obecności pracownika OSM wskazanego przez Zarząd OSM. Jeżeli wniosek zainteresowanego dotyczy dokumentów Rady Nadzorczej OSM, Zarząd OSM informuje
( telefonicznie lub pisemnie) o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który może oddelegować członka Rady Nadzorczej do uczestniczenia w czynnościach, o  których mowa w zdaniu pierwszym.  

2/ Z przeglądanych lub wyłożonych do wglądu dokumentów członek OSM może sporządzać własnoręczne notatki. Niedopuszczalne jest stosowanie środków technicznych służących do powielania i/lub utrwalania przedłożonych lub wyłożonych dokumentów.

3/ Zarząd OSM po analizie wniosków, przekaże kopie przewidzianych prawem dokumentów, za uprzednim pobraniem stosownej opłaty wyliczonej zgodnie z cennikiem określonym przez Zarząd OSM uwzględniającym w szczególności ilość stron i ich format. Należności z tego tytułu należy uiszczać w kasie OSM lub na rachunek bankowy OSM.

4/ Kopie lub odpisy przewidzianych dokumentów zostaną wydane bezpośrednio członkowi OSM składającemu wniosek, o którym mowa w § 3 ust 1, po osobistym stawiennictwie w OSM lub we właściwej Administracji i przedłożeniu przez niego potwierdzenia dokonania opłaty w wysokości zgodnie cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd OSM.

5/ Komórka odpowiedzialna za realizację wniosku i/lub wskazany pracownik OSM wystawia na te okoliczność fakturę VAT. 

§ 6

1/ Członek OSM oraz osoby, o których mowa w § 3 ust 1e/ zobowiązują się, iż uzyskanych informacji nie rozpowszechni w szczególności pozyskanych danych osobowych mogących znajdować się w/w dokumentach.

2/ Za szkody i krzywdy, powstałe na skutek rozpowszechnia informacji uzyskanych w drodze skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 3, zainteresowany ponosi odpowiedzialność prawną w szczególności odpowiedzialność cywilną i karną.  

§ 7

Wzór wniosku o skorzystanie z uprawnień określonych w § 4 niniejszego regulaminu, stanowi Załącznik nr 1.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej OSM Nr 4/09 z dnia 26.01.2009r.Załącznik 1

do Regulaminu udostępniania informacji w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej


.pdf Pobierz dokument w formacie pdf

.doc Pobierz dokument w formacie doc