Menu Content/Inhalt
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku w Osiedlu XXV-lecia PDF Drukuj Email

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania: „Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia” realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej umożliwiającej dokonanie zgłoszenia robót budowlanych obejmujących:
     1.1.Zadanie 1

Zagospodarowanie przestrzeni parku należącego do Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. XXV-lecia PRL w Ostrowcu Świętokrzyskim (działka nr ewid. gruntów 98/106 obręb 17) poprzez wykonanie: uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych, urządzenie ciągów komunikacyjnych, usytuowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz fontanny parkowej itp.), utworzenie kreatywnej strefy gier na nawierzchni asfaltowej, wycinki kolidującej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń.
1.2.Zadanie 2

Remont fontanny parkowej polegający na wykonaniu nowej płyty z dyszami typu „dry plaza” rozmieszczonych na płaskiej powierzchni z płyt granitowych wraz z wykonaniem nowego przyłącza

Kod CPV

71000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Zakres usług projektowych obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji

projektowych, w tym:

 • opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w/w zadania w 4 egzemplarzach + wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej, w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej na nośnikach elektronicznych (rysunki w formacie DWG i w formacie PDF, teksty w DOC, i w formacie PDF),
 • uzyskanie / opracowanie map do celów projektowych obejmujących zakres opracowania,
 • uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji oraz możliwości zgłoszenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczno–budowlanej (roboty nie wymagające uzyskania pozwolenia na budowę),
 • opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w jednym egzemplarzu + wersja elektroniczna – DOC, PDF),
 • opracowanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów – jeden egzemplarz w formie papierowej + wersja elektroniczna ( w formacie PDF i ATH lub KST); przedmiar robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami); przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; przedmiar robót należy wykonać z uwzględnieniem na poszczególne elementy, celem umożliwienia zamawiającemu etapowania robót budowlanych

 • opracowanie kosztorysu inwestorskiego jeden egzemplarz w formie papierowej + wersja elektroniczna ( w formacie PDF i ATH lub KST); kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami),
 • pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektów,
 • opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla przedmiotowego zadania,

nadzór projektowy na etapie realizacji robót.

2.
Warunki ogólne wynikające z przepisów prawa.

    Dla planowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3.Warunki realizacji przedmiotu umowy.

a) Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej oraz rozpoczęciem prac powinien

   dokonać oględzin terenu objętego zakresem prac, celem prawidłowego wykonania

   przedmiotu umowy;

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z

   obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością;

c) Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści

   w okresie trwania umowy.

d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy zgodnie

   z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób związanych

   z wykonaniem prac oraz przebywających na terenie objętym pracami.

4.Podmiot Zamawiający.

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św.

Telefon 41 263 11 01

Fax 41 263 11 05

Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.Wynagrodzenie.

Zamawiający przewiduje za wykonanie zadania wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty i ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji.

W złożonej ofercie należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto w rozbiciu na zadanie 1 i zadanie 2 zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

6.Termin złożenia oferty oraz realizacji zamówienia:

Przedmiotową ofertę cenową należy złożyć do dnia 22.03.2018 r. (czwartek)

do godz. 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2018r. (czwartek) o godzinie 1030.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwarcia.

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z warunkami umowy w terminie do 15 maja 2018r.

7.Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

Zaproszenia, w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

Ofertę należy złożyć w biurze Spółdzielni ul. Kochanowskiego 5, w Ostrowcu Świętokrzyskim w sekretariacie (pok. nr 14) w godzinach otwarcia biura z dopiskiem:

„Oferta na projekt rewitalizacji parku w Osiedlu XXV-lecia” – nie otwierać przed dniem 22.03.2018r do godz. 1030.

8.Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny oferty - 100% cena.

Najkorzystniejszą ofertę stanowi oferta z najniższą ceną brutto.

W cenie każdej z ofert należy uwzględnić koszty:

– uzyskania map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,

       – wszystkich uzgodnień, opinii rzeczoznawców, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa polskiego, w tym również uzgodnień branzowych niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej opinii właściwych organów administracji, do wydania pozwoleń na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.

Szczegółowy zakres usług projektowych i zobowiązań projektanta zawarto w projekcie

umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia dołączone do oferty. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełni.

10.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopi dokumentów   (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości).

 

11.Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.Istotne postanowienia umowy:

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do

niniejszego Zaproszenia.

13.Kontakt:

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Szczepan Pożoga Kierownik Działu Nadzoru i Eksploatacji

telefon 41 263 10 84

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.   .pdf Pobierz dokument w pdf

2. Wzór Umowy - załącznik nr 2.   .pdf Pobierz dokument w pdf

3. Oświadczenie - załącznik nr 3.   .pdf Pobierz dokument w pdf

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania - załącznik nr 4.   .pdf Pobierz dokument w pdf

5. Zeskanowany, podpisany oryginał powyższego zaproszenia    .pdf Pobierz dokument w pdf


Ostrowiec Św., dnia 08.03.20l8r.

 
designed by www.madeyourweb.com