Menu Content/Inhalt
Przetarg na najem lokali użytkowych PDF Drukuj

2019.09.18 godz. 10:00

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych,
należących do zasobów Spółdzielni.

Przetarg  zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

1. Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych określonych poniżej w ppkt. ppkt 1-9, 14-19, stoisk handlowych, o których mowa w ppkt. 10-13. Ilekroć w dalszej części ogłoszenia będzie mowa o lokalach (lokalach użytkowych ) należy przez to rozumieć również stoiska handlowe w Os. Słoneczne 14 .

L.p.                  Adres
                  Lokalu


Powierzchnia
użytkowa
(w m²)
Stawka
wywoławcza
czynszu (w zł)
Wadium
(w zł)
1.  ul. Kochanowskiego 5 
     ( IV piętro )
35,50 7,50 800,-
2.  ul. Polna 27 51,91 16,00 2.500,-
3.  ul. Polna 84 80,00 5,50 1.320,-
4. ul. Sienkiewicza 46 30,90 10,50 980,-
5. ul. Sienkiewicza 66 34,86 7,50 790,-
6.  Os. Słoneczne 14
 ( dolny pasaż )
14,50 22,00 960,-
7.  Os. Słoneczne 14
 ( dolny pasaż )
167,40 9,40 4.800,-
8. Os. Słoneczne 14
( piętro )
27,58 9,00 745,-
9. Os. Słoneczne 14
( piętro )
345,41 5,50 5.700,-
10. Os. Słoneczne 14
( dolny pasaż- stoisko  handlowe )
85,36 10,00 2.400,-
11. Os. Słoneczne 14
  ( dolny pasaż- stoisko  handlowe )
103,60 10,00 2.650,-
12. Os. Słoneczne 14
  ( dolny pasaż- stoisko  handlowe )
122,22 10,00 3.700,-
13. Os. Słoneczne 14
  ( dolny pasaż- stoisko  handlowe )
65,67 10,00 1.900,-
14. Os. Słoneczne 44A 66,47 5,50 1.100,-
15. Os. Pułanki 54 119,09 15,00 5.360,-
16. Os. Pułanki 18 16,82 8,50 430,-
17. ul. Iłżecka 91 77,1 9,00 2.100,-
18. ul. Iłżecka 91 29,40 6,50 580,-
19. ul. Waryńskiego 53 
  ( piwnica )
40,60 4,00 500,-

2. Lokal wymieniony w pkt. 1 ppkt. 3 zajmowany jest przez dotychczasowego użytkownika, który ma obowiązek opuścić lokal i zwrócić go Spółdzielni w terminie do dnia 30.09.2019 r.. Lokal ten zostanie wydany oferentowi, który wygra przetarg i zawrze umowę najmu, po jego opróżnieniu przez dotychczasowego użytkownika (lub przeprowadzeniu eksmisji). Wyżej wymieniony oferent nie będzie mógł żądać wcześniejszego wydania mu lokalu, o którym mowa w pkt. 1 ppkt.3 niż w terminie wynikającym ze zdania poprzedniego, ani też żądać jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku gdy termin wydania lokalu będzie wynikał z konieczności przeprowadzenia eksmisji, o której  mowa w zdaniu poprzednim.

3. Poprzez złożenie, w ramach niniejszego przetargu, oferty najmu lokalu, oferent wyraża zgodę na następujące warunki tego najmu:

     1/ czynsz z tytułu najmu zostanie określony w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i stawki czynszu zaoferowanej przez oferenta. Ustalony w ten sposób czynsz zostanie podwyższony o:

       a/ obowiązujący podatek VAT

       b/ opłaty za centralne ogrzewanie, za wyjątkiem lokali  wymienionych w pkt. 1 ppkt. ppkt. 7,19,

       c/ opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, za wyjątkiem lokali  wymienionych w ppkt. ppkt. 8, 19,

       d/ opłaty za energię elektryczną – w przypadku lokali wymienionych w pkt.1 ppkt. ppkt. 1,14-19.

    2/ Najemca stosownie do własnych potrzeb, we własnym zakresie, zawrze z właściwymi przedsiębiorstwami umowy o dostarczanie do lokalu energii elektrycznej ( nie dotyczy to lokali przy ul. Kochanowskiego 5, ul. Waryńskiego 53 i przy  ul. Iłżeckiej 91 ), gazu, o wywóz z lokalu nieczystości stałych, o korzystanie z usług telekomunikacyjnych itp. i będzie ponosił związane z tym koszty.

    3/ Spółdzielnia będzie uprawniona do podwyższania stawki czynszu ustalonej w wyniku przetargu raz na pół roku ( począwszy od 01.01.2020 roku) o sumę wskaźników inflacji ogłoszonych za dwa kwartały poprzedzające kwartał po zakończeniu ,którego podwyższona wysokość czynszu zacznie obowiązywać.

     4/ czynsz będzie opłacany co miesiąc, począwszy od dnia przejęcia lokalu, z góry do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

    5/ przed zawarciem umowy najmu oferent będzie zobowiązany złożyć zabezpieczenie płatności należności, które będą wynikać z najmu poprzez:
        - złożenie weksla in blanco z poręczeniem dwóch osób osiągających odpowiednie dochody oraz
        - wpłacenie kaucji pieniężnej w wysokości trzymiesięcznego czynszu liczonego łącznie z opłatami za centralne ogrzewanie (w przypadkach, w których opłaty te będą stanowić składnik czynszu) oraz łącznie z podatkiem VAT.

    6/ Najemca we własnym zakresie i na własny koszt przystosuje lokal do działalności, którą będzie w nim prowadził oraz we własnym zakresie i na własny koszt załatwi wszelkie związane z tym formalności łącznie z uzyskaniem wymaganych przez przepisy prawne decyzji stosownych organów ( np. władz budowlanych, sanepidu, straży pożarnej itp. ).Wynajmujący nie będzie zwracał Najemcy związanych z tym kosztów. Najemca odpowiada za zachowanie i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

       7/ W lokalu, o którym mowa w pkt.1 ppkt. 15 nie może być prowadzona   działalność gastronomiczna lub pokrewna i rozrywkowa.

4. Celem przetargu jest znalezienie najemców lokali oferujących najlepsze dla Spółdzielni warunki najmu. Przy ocenie proponowanych przez oferentów warunków najmu bierze się pod uwagę przede wszystkim proponowaną wysokość czynszu, ale również proponowany w lokalu rodzaj działalności, jej konkurencyjność dla działalności prowadzonej w innych lokalach należących do Spółdzielni i uciążliwość dla użytkowników sąsiednich lokali i budynków, planowany w lokalu zakres prac remontowych itp.

5. Przetarg zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym nastąpi otwarcie złożonych przez oferentów pisemnych ofert, sprawdzenie, czy oferenci i ich oferty spełniają warunki niezbędne do dopuszczenia do drugiego etapu przetargu oraz podjęcie w tym zakresie stosownej decyzji ( o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu do drugiego etapu przetargu ). Drugi etap przetargu będzie polegał na przeprowadzeniu negocjacji wysokości oferowanego czynszu.

6. W związku z przystąpieniem do przetargu oferent powinien:

    a/ złożyć pisemną ofertę, spełniającą wymogi określone w pkt.6, w terminie do dnia 17 września 2019 r. do godz. 14.00

    b/ wpłacić wadium w wysokości określonej dla poszczególnych lokali w pkt. 1, w terminie do dnia 17 września  2019 r. do godz. 14.00 oraz dołączyć dowód wpłaty wadium do oferty lub  przedstawić go Komisji przetargowej po otwarciu ofert, ( dowód wpłaty w oryginale ),

   c/ złożyć dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej ( zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego itp. ) Wymóg ten nie dotyczy osób  nie prowadzących działalności gospodarczej. W takim  przypadku oferent składa stosowne oświadczenie.

  d/ złożyć zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u  stwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem zobowiązań ubezpieczeniowo - skarbowych. Zaświadczenia te powinny być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.

7. Oferta powinna:

    a/ być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny,

    b/ określać wysokość oferowanej stawki czynszu. Stawka czynszu nie może być mniejsza niż stawka wywoławcza.

    c/ określać rodzaj działalności, którą najemca zamierza prowadzić w lokalu

    d/ być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania oferenta ( składania w imieniu oferenta oświadczeń woli ).

8. Dokumenty, o których mowa w pkt.6 ppkt.ppkt. c – d, powinny być dołączone do oferty lub przedstawione Komisji przetargowej po otwarciu ofert. Dokumenty te mogą być składane w oryginale lub formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta ( w przypadku zawarcia umowy najmu Najemca przedstawi oryginały do wglądu ).

9. Wskazane jest również złożenie wraz z ofertą, innych niż wymienione w pkt.6 dokumentów pozwalających stwierdzić wiarygodność oferenta.

10. Wadium winno być wpłacane na rachunek Spółdzielni w Banku PEKAO S.A. O/Ostrowiec Św. nr 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek Spółdzielni.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września  2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 22 w obecności przybyłych oferentów. Nie stawienie się oferenta nie stanowi przeszkody w przeprowadzeniu przetargu (dotyczy to obydwóch etapów przetargu). Drugi etap przetargu zostanie przeprowadzony bezpośrednio po pierwszym w tym samym miejscu. Komisja przetargowa może odroczyć termin przeprowadzenia drugiego etapu przetargu.

12. Jeżeli oferent nie spełni wymogów określonych w pkt.6 ppkt.ppkt. a-b  Komisja przetargowa nie dopuści go do udziału w drugim etapie przetargu. Jeżeli oferent nie spełni wymogów określonych w pkt.6 ppkt.ppkt. c lub d,  Komisja przetargowa może nie dopuścić go do udziału w drugim etapie przetargu lub dopuścić go warunkowo tj. pod warunkiem, że w terminie 14 dni przedstawi Spółdzielni brakujące dokumenty.

13. W drugim etapie przetargu zostaną przeprowadzone negocjacje wysokości czynszu polegające na składaniu przez oferentów ostatecznych propozycji w zakresie  oferowanej wysokości stawki czynszu. Jeżeli w drugim etapie przetargu oferent nie złoży korzystniejszej dla Spółdzielni oferty niż ta którą złożył w związku z przystąpieniem do przetargu ( w tym również jeżeli oferent nie stawi się na drugi etap przetargu )  przyjmuje się za ostateczną już złożoną ofertę.

14. Po zakończeniu negocjacji Komisja przetargowa, dokonuje wyboru oferenta, który  jej zdaniem proponuje najlepsze dla Spółdzielni warunki najmu i rekomenduje Zarządowi Spółdzielni przyjęcie złożonej przez niego oferty. Zarząd przyjmuje rekomendowaną ofertę lub unieważnia przetarg bez przyjęcia którejkolwiek z ofert. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony.

15. Jeżeli Komisja wybierze oferenta, który był dopuszczony do drugiego etapu przetargu warunkowo (zgodnie z pkt. 12) jego oferta zostanie przyjęta pod warunkiem, że w terminie 14 dni od zakończenia negocjacji przedstawi Spółdzielni brakujące dokumenty.

16. Wadium zostanie zwrócone oferentom, których Komisja przetargowa nie wybierze w trybie określonym w pkt.14, w terminie 5 dni od dnia zakończenia negocjacji. Wadium oferentów, których Komisja wybierze zostanie zatrzymane do czasu zawarcia umowy najmu lokalu, chyba że Zarząd Spółdzielni nie przyjmie oferty rekomendowanej przez Komisję przetargową unieważniając przetarg. W takim przypadku wadium zostanie zwrócone w terminie 5 dni od dnia unieważnienia przetargu.

17. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli w terminie 14 dni od daty zawiadomienia oferenta o przyjęciu jego oferty nie dojdzie do zawarcia umowy najmu z przyczyn leżących po stronie oferenta, w tym również wtedy, gdy oferent nie wywiąże się z obowiązku, o którym mowa w pkt.15.  Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Spółdzielnia przestaje być związana przyjętą ofertą.

18. Zarząd Spółdzielni może odroczyć terminy, o których mowa w pkt.pkt.15 i 17.

19. Złożenie jednej oferty na najem określonego lokalu wystarcza do przeprowadzenia przetargu na najem tego lokalu.

20. Osoby reprezentujące w przetargu oferentów muszą wykazać się umocowaniem do reprezentowania oferenta poprzez przedstawienie stosownych dokumentów ( wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwo ). W przeciwnym razie oferty składane przez te osoby (zarówno w pierwszym jak i drugim etapie przetargu) nie będą brane pod uwagę.

21. Lokale można oglądać codziennie w czasie urzędowania Spółdzielni ( w godz. 7:00 – 15:00 ) W celu obejrzenia lokali, jak również uzyskania szczegółowych informacji w sprawie przetargu należy kontaktować się z Działem ds. Gospodarki Lokalami ( ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 12 tel.: 41 263 11 01 wew. 113 ). Tam też można otrzymać tekst niniejszego ogłoszenia.

22. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 Ostrowiec Św., dn. 03.09.2019r.


 
designed by www.madeyourweb.com