Menu Content/Inhalt
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigów osobowych PDF Drukuj

2021.01.21 godz. 14:00

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św.
ul. Kochanowskiego 5 

zaprasza

do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych 66 dźwigów osobowych w budynkach XI kondygnacyjnych wraz z wystawieniem protokołów zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Pisemną ofertę ceny umieszczoną w zamkniętej kopercie, oznaczoną dopiskiem „Oferta na wykonanie pomiarów elektrycznych dźwigów prosimy złożyć w sekretariacie spółdzielni ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 21.01.2021 r. (czwartek) do godz. 1400 (w czasie pandemii prosimy złożyć na portierni OSM lub przesłać na adres OSM).

W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie całego zadania tj. za wykonanie pomiarów 66 dźwigów osobowych.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 26.02.2021 r.

Do oferty należy załączyć kopię ważnego zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzania i nadzorowania robót objętych zamówieniem.

O wyborze najkorzystniejszej oferty poinformujemy wszystkich Oferentów pisemnie lub telefonicznie.

Ostrowiec Św. 07.01.2021 r.

Załącznik do pobrania:

Zakres rzeczowy wykonania pomiarów   <- pobierz plik pdf

 

 
designed by www.madeyourweb.com