Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców

linijkaunijna

 

Informacja na temat udzielonego wsparcia w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nazwa projektu:

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym
i rekreacyjno- kulturowym na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Lata realizacji:

2016-2023

Przewidywana wartość wydatków kwalifikowalnych:

31.269.543,44 zł

Przewidywana wartość dofinansowania z UE:

19.999.999,98 zł

Całkowita wartość projektu:

61.770.850,64 zł

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Beneficjent:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
Partner: Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Opis Projektu:
Celem projektu jest realizacja kompleksowych i zintegrowanych zadań z Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w następującym zakresie:

  • budowa, przebudowa i remont infrastruktury drogowej i parkingowej,
  • przebudowa i wyposażanie zabytkowych budynków instytucji kultury,
  • modernizacja systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych (monitoring),
  • adaptacja zdegradowanych zabytkowych budynków, terenów i przywrócenie oraz nadanie im nowych funkcji, poprawa estetyki przestrzeni publicznej i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,
  • poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

 

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako Partner projektu zrealizowała zadanie pn:

„Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców”

 

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

800.000,00 zł

Wartość dofinansowania z UE:

511.680,00 zł

Całkowita wartość dofinansowania:

590.400,00 zł

Całkowita wartość zadania:

976.101,76 zł

Źródło dofinansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”

Cel projektu:
Wzmocniony rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich
w tym przemysłowych.

Planowane efekty:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej.

Opis zadania:

Rewitalizacja parku w Osiedlu Spółdzielców została podzielona na 3 etapy.

W roku 2018 wykonano remont fontanny parkowej wraz z infrastrukturą techniczną i robotami towarzyszącymi, obejmujący rozbiórkę nieczynnej fontanny wraz z komorą technologiczną, rozbiórkę nawierzchni betonowej i asfaltowej wokół fontanny oraz demontaż istniejących ławek betonowych. W miejscu zdemontowanej fontanny wykonano fontannę typu „Dry Plaza” o płaskiej powierzchni z płyt granitowych wyposażoną w dysze z podświetleniem LED. Wykonano także nową komorę technologiczną wyposażoną w urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oraz nowe przyłącze wodociągowe, a wokół fontanny ułożono nawierzchnię z kostki granitowej oraz zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci.
W pierwszym etapie wykonano również remont chodników i alejek spacerowych oraz rekultywację terenów zielonych w parku, w ramach której uzupełniono istniejące rośliny, drzewa i krzewy ozdobne, wykonano nowe nasadzenia oraz rekultywację części trawnika.

W 2019r. wykonano kolejny etap polegający na remoncie placów zabaw w parku w Osiedlu Spółdzielców. Na jednym z placów zabaw zdemontowano część urządzeń, wykonano nawierzchnię bezpieczną z granulatu SBR i EPDM wraz z podbudową i obrzeżami oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe. Natomiast na drugim placu zabaw uzupełniono nawierzchnię piaskową pod urządzeniami oraz wzbogacono wyposażenie o urządzenia edukacyjne.

W 2020 r. wykonano etap trzeci który obejmował remont boiska asfaltowego w parku w Osiedlu Spółdzielców polegający na demontażu istniejących ławek i koszy wokół boiska, ustawieniu obrzeży betonowych oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Na płycie boiska zostały wykonane gry podwórkowe z masy termoplastycznej tworząc kreatywną strefę gier. W parku zostały zamontowane nowe ławki i kosze na śmieci, a w obrębie istniejącej siłowni zewnętrznej zamontowano dodatkowe urządzenia fitness.