Przetargi

Przetarg na roboty drogowe w zasobach OSM

2023.03.22 godz. 10:00

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5
ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony
na zadanie pn.  „Roboty drogowe w zasobach OSM”

Zakres robót:

Zadanie 1:

Roboty remontowe nawierzchni m.in. dróg, ciągów pieszo jezdnych, parkingów, chodników, opasek budynków, nawierzchni pod stojaki dla rowerów i pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – powierzchnia ok. 3100 m2 .

Zadanie 2:

Roboty remontowe opasek – koryt odwadniających wokół garaży – dł. ok. 350 mb.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do wykonania robót podany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej załącznikach. 

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy:

 - wniosą wadium w kwocie:

   Za zadanie 1 - w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)

   Za zadanie 2 - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 - spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena – 30 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 18 lub pocztą elektroniczną, po dokonaniu wpłaty na konto OSM: 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438 i przesłaniu potwierdzenia z danymi Oferenta potrzebnymi do wystawienia faktury na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 lub przesłać pocztą/kurier w terminie do dnia 21.03.2023 r. do godz. 1400.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Kochanowskiego 5 pokój nr 22 w dniu 22.03.2023 r. o godz. 1000.

Szczegółowych informacji udziela Dział Nadzoru i Eksploatacji OSM pok. nr 18, tel. 41 263 10 84

 

Ostrowiec Św. 06.03.2023 r.