Przetargi

Przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych,

2023.06.07 godz. 10:00

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza przetarg nieograniczony na nabycie odrębnej własności
niżej wymienionych lokali mieszkalnych, na następujących warunkach: 

 

 1. Opis lokalu stanowiącego przedmiot przetargu, określenie ceny wywoławczej i wadium:

 

 • adres - Ostrowiec Św. Osiedle Pułanki 13/34

powierzchnia użytkowa – 33,78 m²

piętro – trzecie

pomieszczenia – pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

cena wywoławcza – 139 000 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)

wadium – 13 900 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset złotych) 

 

 • adres - Ostrowiec Św. Osiedle Słoneczne 46/81

powierzchnia użytkowa – 48,10 m²

piętro – czwarte

pomieszczenia – dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

cena wywoławcza – 183 000 zł (sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych)

wadium – 18 300 zł (osiemnaście tysięcy trzysta złotych)

 

 • adres - Ostrowiec Św. ul. Polna 31/37

powierzchnia użytkowa – 22,85 m²

piętro – trzecie

pomieszczenia – pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c.

cena wywoławcza – 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

wadium – 9 000 zł (dziewięć tysięcy złotych)

 

 1. Opis nieruchomości, w skład których wchodzą lokale, zawarty jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
 2. W przetargu mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych (spółki: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne) oraz spółki handlowe w organizacji, o których mowa w tymże Kodeksie.
 3. W przetargu, jako jeden Licytant, może brać udział wspólnie więcej niż jedna osoba fizyczna. W takim przypadku, osoby biorące udział w przetargu występują w licytacji wyłącznie poprzez pełnomocnika ustanowionego przez wszystkie te osoby spośród siebie lub innych osób. Pełnomocnik musi przedstawić Komisji pisemne pełnomocnictwo, chyba że pełnomocnictwo zostanie udzielone w trakcie przetargu zgodnie z pkt.5.
 4. Licytanci mogą (a w przypadku, o którym mowa w pkt. 4 – muszą) brać udział w przetargu poprzez pełnomocnika. W takim przypadku udział w licytacji bierze wyłącznie pełnomocnik. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, chyba że jest udzielane ustnie przed Komisją w trakcie przetargu (przed rozpoczęciem licytacji).
 5. Przyjmuje się domniemanie, że osoba występująca jako pełnomocnik Licytanta działa w granicach umocowania (chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa) oraz że pełnomocnictwo nie zostało zmienione, ani odwołane.
 6. Osoby przystępujące do przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości określonej w pkt.1. Wadium można wpłacać w terminie do dnia 05 czerwca 2023 r. Wadium może być wpłacane przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Spółdzielni lub w gotówce w kasie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy, za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Spółdzielni.
 7. W przypadku, gdy jako jeden Licytant występuje więcej niż jedna osoba, wadium może być wpłacone przez jedną z osób występujących jako jeden Licytant. Jeżeli wadium jest wpłacane na nazwiska i imiona wszystkich tych osób, a wpłata jest dokonywana w kasie Spółdzielni, dowód wpłaty wadium powinien zawierać dane osoby dokonującej wpłaty. W przypadkach, o których mowa w zdaniach poprzednich, po przetargu wadium jest zwracane osobie, która dokonała wpłaty.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 07 czerwca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Kochanowskiego 5, pok. 22.
 9. Osoby biorące udział w przetargu (licytanci lub ich pełnomocnicy) muszą przedstawić komisji przetargowej:
 • dokument pozwalający potwierdzić ich tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport,
 • dowód wpłaty wadium w wymaganej wysokości i w wymaganym terminie,
 • dokumenty, o których mowa w pkt.11 i pkt.12.
 1. W przypadku osób prawnych i spółek, o których mowa pkt. 3, osoby reprezentujące licytantów muszą złożyć dokument potwierdzający zdolność prawną reprezentowanych licytantów, tj.:
 • w przypadku osób prawnych i spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego - wydruk z elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 • w przypadku osób prawnych podlegających wpisowi do innego rejestru - odpis z tegoż rejestru,
 • w przypadku spółek kapitałowych w organizacji – odpis umowy spółki.
 1. Jeżeli Licytant bierze udział w przetargu poprzez pełnomocnika, a pełnomocnictwo nie jest udzielane ustnie w trakcie przetargu, pełnomocnicy licytantów muszą przedstawić pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania mocodawcy. Nie dotyczy to pełnomocników wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli zakres pełnomocnictwa uprawnia pełnomocnika do udziału w przetargu.
 2. Licytanci (pełnomocnicy), którzy nie wywiążą się z obowiązku przedstawienia dokumentów wymienionych powyżej w pkt. pkt. 10 – 12 nie zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie ustnej licytacji. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 500 zł.
 4. Licytant, któremu zostanie udzielone przybicie (który wygra przetarg), w terminie do dnia06 lipca 2023 r. musi:
 • wpłacić różnicę pomiędzy ceną nabycia zaoferowaną w przetargu, a wpłaconym wadium, przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni w PEKAO S.A. nr 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438. Za dzień wpłaty uważa się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek Spółdzielni,
 • złożyć w Spółdzielni pisemną informację na temat swoich danych osobowych zawierającą: nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr NIP, nr PESEL, nr dowodu osobistego (paszportu) oraz stan cywilny.
 1. Jeżeli którakolwiek z czynności wymienionych w pkt. 15 nie zostanie dokonana w wyznaczonym tamże terminie, Nabywca straci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Spółdzielni. Postanowienie to będzie miało zastosowanie również w przypadku, gdy po udzieleniu przybicia, Licytant (Nabywca) reprezentowany przez pełnomocnika nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w pkt.15 ze względu na to, że pełnomocnik nie był umocowany do reprezentowania Licytanta w przetargu (przekroczył granice umocowania).
 2. Jeżeli nabywca wywiąże się z obowiązków określonych powyżej, Spółdzielnia zawrze z nim umowę o przeniesieniu odrębnej własności lokalu będącego przedmiotem przetargu chyba, że będzie miał miejsce przypadek, o którym mowa w pkt. 21. Umowa zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, który będzie zawierał między innymi postanowienia zawarte w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Poprzez przystąpienie do przetargu, licytant wyraża zgodę na zawarcie aktu notarialnego zawierającego między innymi postanowienia zawarte w wyżej wymienionym załączniku.
 3. Koszty zawarcia aktu notarialnego wraz z kosztami jego odpisów oraz koszty związane z urządzeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej stosownych wpisów ponosi nabywca.
 4. Spółdzielnia dokonuje wyboru notariusza i ustala z nim termin zawarcia aktu informując o terminie nabywcę z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli przybicie zostanie udzielone osobom biorącym wspólnie udział w przetargu zgodnie z pkt.4, Spółdzielnia doręcza zawiadomienie o terminie aktu notarialnego do rąk pełnomocnika lub wysyła na jego adres. Osoby, którym udzielono przybicia mogą wskazać pisemnie inną niż pełnomocnik osobę do doręczenia wyżej wymienionego zawiadomienia.
 5. Jeżeli nabywca dwukrotnie nie stawi się do aktu w wyznaczonym terminie, nie podpisze aktu lub nie dojdzie do zawarcia aktu z innych przyczyn zależnych od nabywcy, wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Spółdzielni, a nabywca utraci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia.
 6. Ostatniemu użytkownikowi lokalu przy ul. Polnej 31/37 przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, które użytkownik ten utracił z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu. Jeżeli, przed zawarciem umowy, o której mowa w pkt.17, wyżej wymieniony ostatni użytkownik lokalu spłaci całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania wyżej wymienionych opłat, to będzie mu przysługiwać roszczenie wobec Spółdzielni o ponowne ustanowienie utraconego wcześniej prawa do tego lokalu.

         W takim przypadku:

          a/ nabywca utraci prawa wynikające z udzielonego mu przybicia,

          b/ Spółdzielnia nie zawrze z nabywcą umowy, o której mowa w pkt.17 i zwróci nabywcy wpłacone wadium oraz kwoty wpłacone na poczet ceny nabycia.

 1. Stara stolarka okienna w lokalach została wymieniona.
 2. Spółdzielnia nie będzie zwracać nabywcy jakichkolwiek kosztów remontu lokalu nabytego w wyniku przetargu. W lokalu Os. Pułanki 13/34 nie stwierdzono obecności ksylamitu. W lokalach Os. Słoneczne 46/81 i ul. Polna 31/37 ksylamit został usunięty.
 3. Lokale posiadają ważne świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynku.

Parametry w tym zakresie przedstawiają się następująco :

 • lokal w Os. Pułanki 13/34 – EU = 89,03 kWh/(m2 * rok), EK = 129,80 kWh/(m2 * rok), EP = 170,70 kWh/(m2 * rok), ECO2 = 0,05 t CO2/(m2 * rok), UOZE = 0,00 %,
 • lokal w Os. Słoneczne 46/81 – EU = 85,31 kWh/(m2 * rok), EK = 118,00 kWh/(m2 * rok), EP = 146,10 kWh/(m2 * rok), ECO2 = 0,04 t CO2/(m2 * rok), UOZE = 0,00 %
 • lokal przy ul. Polnej 31/37 – EU = 111,47 kWh/(m2 * rok), EK = 146,00 kWh/(m2 * rok), EP = 182,70 kWh/(m2 * rok), ECO2 = 0,05 t CO2/(m2 * rok), UOZE = 0,00 %.
 1. Lokal zostanie wydany nabywcy w terminie pięciu dni od zawarcia aktu notarialnego.
 2. Lokale można oglądać w terminie do dnia 05 czerwca 2023 r. W tym celu należy zwrócić się do Administracji Osiedla Pułanki (Os. Pułanki 54, tel. 41 263 10 74) w przypadku lokalu w Os. Pułanki 13/34, Administracji Osiedla Słoneczne (Os. Słoneczne 44a, tel. 41 266 58 18) w przypadku lokalu w Os. Słoneczne 46/81 lub Administracji Osiedla 25-Lecia (ul. Kochanowskiego 5, tel. 41 263 11 01 wewn. 154) w przypadku lokalu przy ul. Polnej 31/37.
 3. Do odbycia przetargu wystarczy stawienie się jednego licytanta.
 4. Poprzez przystąpienie do przetargu licytant akceptuje warunki przetargu wynikające z niniejszego ogłoszenia, z załączników do niniejszego ogłoszenia stanowiących jego integralną część oraz Regulaminu przetargu. Regulamin wyłożony jest do wglądu w Sekretariacie Spółdzielni (pok. nr 14) oraz w pok. nr 10.
 5. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 10 (tel. 41 263 11 01 wew. 126).

Ogłoszenie oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej: www.osm.ostrowiec.pl

Ostrowiec Św. 22.05.2023 r.

 

 

Załącznik

do ogłoszenia o przetargu z dnia 22.05.2023 r. na nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Pułanki 13/34, Osiedle Słoneczne 46/81 i ul. Polna 31/37:

 

 1. Opis nieruchomości, w skład której wchodzi lokal Osiedle Pułanki 13/34:
 • nieruchomość składa się z działek gruntu o łącznej powierzchni 28 678 m² oznaczonych numerami 32/22, 48/43, 48/38, 48/31, 48/22,
 • na nieruchomości znajduje się sześć murowanych budynków wielomieszkaniowych położonych w Ostrowcu Św. w Osiedlu Pułanki oznaczone następującymi numerami: 7, 8, 13, 14, 15 i 18. W budynkach tych znajduje się łącznie 414 samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 24 845,28 m², 39 pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 153,57 m², 9 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 199,89 m². Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w budynkach wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 25 198,74 m²,
 • Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr KI10/00052698/8,
 • nieruchomość jest obciążona nieodpłatną służebnością – prawem przejścia i przejazdu przez niektóre działki nr 48/31 dla każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 48/34 obręb 17, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ulicy Armii Krajowej – z wykorzystaniem znajdującej się tam drogi wewnętrznej,
 • właścicielami nieruchomości są Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz osoby, które do tej pory nabyły odrębną własność lokali mieszkalnych znajdujących się w wyżej wymienionych budynkach,
 • w skład nieruchomości wspólnej wchodzą m.in.: działki gruntu, o których mowa powyżej, a ponadto części wspólne budynków i inne urządzenia należące do użytku właścicieli lokali (ogólnego użytku), w szczególności: klatki schodowe, pralnie, suszarnie, wózkownie, korytarze piwnic, piwnice, pomieszczenia zsypowe, dźwigi osobowe, a także urządzenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, instalacji C.O. i C.C.W. oświetlenie terenu, place zabaw, altany śmietnikowe i inne znajdujące się w obrębie działek.

 

 1. Opis nieruchomości, w skład której wchodzi lokal Osiedle Słoneczne 46/81:
 • w skład nieruchomości wchodzą działki gruntu o łącznej powierzchni 33.240 m²,
 • na nieruchomości znajduje się pięć murowanych budynków wielomieszkaniowych położonych w Ostrowcu Św. przy Os. Słonecznym oznaczonych następującymi numerami: 12, 13, 44, 46, 47. W budynkach tych znajduje się 660 samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 29 408,05 m2  oraz jeden lokal użytkowy o powierzchni 14,20 m²,
 • Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr KI10/00052299/1,
 • właścicielami nieruchomości są Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz osoby, które do tej pory nabyły odrębną własność lokali mieszkalnych znajdujących się w wyżej wymienionych budynkach,
 • w skład nieruchomości wspólnej wchodzą m.in. pomieszczenia i urządzenia wspólne(ogólnego użytku) na które składają się: klatki schodowe, pralnie, suszarnie, piwnice, wózkownie, węzły c.o., pomieszczenia zsypowe, dźwigi osobowe, urządzenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, urządzenia oświetlenia zewnętrznego, place zabaw.

 

 1. Opis nieruchomości, w skład której wchodzi lokal ul. Polna 31/37:
 • w skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 2 798 m²,
 • na nieruchomości znajduje się jeden murowany budynek wielomieszkaniowy położony w Ostrowcu Św. przy ul. Polnej 31. W budynku znajduje się 40 samodzielnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 551,45 m2 ,
 • Sąd Rejonowy w Ostrowcu Św. prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą nr KI10/00055212/9,
 • właścicielami nieruchomości są Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz osoby, które do tej pory nabyły odrębną własność lokali mieszkalnych znajdujących się w wyżej wymienionym budynku,
 • w skład nieruchomości wspólnej wchodzą m.in. pomieszczenia i urządzenia wspólne (ogólnego użytku) na które składają się: klatki schodowe, pralnie, suszarnie, piwnice, wózkownie.

 

 1. Postanowienia, które między innymi zostaną zawarte w akcie notarialnym:
 • Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przeniesie na nabywcę własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym

                   - w przypadku lokalu w Os. Pułanki 13/34 – 3378/2519874 części,

                   - w przypadku lokalu w Os. Słoneczne 46/81 – 4810/2942225 części

                   - w przypadku lokalu przy ul. Polnej 31/37 – 2285/155145 części

 • Zarząd nieruchomością wspólną dla lokali wydzielonych z budynków wchodzących w skład nieruchomości sprawować będzie Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z poźn. zm.) i na zasadach w tych przepisach określonych,
 • nabywca lokalu zobowiązany będzie poinformować Spółdzielnię o zbyciu lokalu, o ustanowieniu współwłasności lokalu, o zmianie ilości osób zamieszkałych w danym lokalu oraz o zmianie miejsca zamieszkania,
 • nabywca lokalu zobowiązany będzie do uczestnictwa w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, którego własność nabędzie, w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz uczestniczenia w kosztach związanych z działalnością społeczną oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i wydanymi na jego podstawie regulaminami; nabywca zobowiązany będzie również do wnoszenia opłat na fundusz remontowy Spółdzielni,
 • nabywca będzie zobowiązany do uczestniczenia w wydatkach związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które będą przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w Ostrowcu Św. w Osiedlu Pułanki – w przypadku lokalu Os. Pułanki 13/34, w Osiedlu Słoneczne – w przypadku lokalu Os. Słoneczne 46/81 i w Osiedlu 25-Lecia – w przypadku lokalu przy ul. Polnej 31/37, również w przypadku, o którym mowa w treści art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (po wyodrębnieniu własności wszystkich lokali położonych w obrębie nieruchomości w skład której wchodzi lokal),
 • na żądanie Spółdzielni nabywca będzie zobowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć będzie to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje zgodnie z treścią art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali; w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii, zgodnie z treścią art. 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Ostrowiec Św. 22.05.2023 r.