REGULAMIN ZASAD USUWANIA KSYLAMITU

W MIESZKANIACH OSM.

( tekst jednolity, stan prawny na dzień 11.04.2019 r. )

 

 

§ 1.

1. OSM wykonuje remonty mieszkań w związku z obecnością ksylamitu w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą środków z funduszu remontowego.

2. Podstawą do ubiegania się osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni o wykonanie remontu jest stwierdzenie występowania ksylamitu przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub inną jednostkę uprawnioną do wydawania opinii w tym zakresie, lub komisję w skład której wchodzą osoby powołane przez Ostrowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową oraz przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. Remont wykonuje się tylko w tych pomieszczeniach mieszkania, w podłożach których stwierdzono obecność środków toksycznych.

3. Remonty mieszkań wykonywane są w kolejności, o której decyduje data wykonania badania stwierdzającego obecność ksylamitu.

4. W przypadku dwukrotnej, kolejno po sobie następującej rezygnacji osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni z remontu mieszkania z ksylamitem - zostanie ona przesunięta na koniec listy oczekujących na remont (w dacie drugiej rezygnacji).

 

§ 2.

1. Spółdzielnia w miarę możliwości zapewnia lokale zastępcze na okres wykonywania remontów.

2. Osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni, której przydzielono lokal zastępczy opłaca czynsz za ten lokal, a jednocześnie zwolniona jest z opłat czynszu remontowanego mieszkania na czas remontu.

3. W przypadku gdy spółdzielnia nie dysponuje wystarczającą ilością mieszkań do wykonania zaplanowanych remontów, remonty wykonuje się w mieszkaniach u osób, które lokal zastępczy zapewnią we własnym zakresie (z zachowaniem kolejności jak w § 1 p. 3).

4. Jeżeli użytkownik lokalu mieszkalnego, w którym przeprowadzany jest remont, nie wyraża zgody na ułożenie wykładziny standardowej tj. rulonu p.c.w., Spółdzielnia odstępuje od tej części remontu zwracając koszty za zerwaną przy remoncie istniejącą dotychczas wykładzinę z funduszu na remonty.

Wysokość zwrotu kosztów jest równa cenie kosztorysowej netto wnikającej z przetargu na remont mieszkań z ksylamitem.

 

§ 3.

1. Ze środków remontowych, o których mowa w § 1 p. 1 wydziela się cześć , która przeznaczona zostanie na wykonanie remontów mieszkań osób posiadających tytuł prawny do lokalu w Spółdzielnii, które w celu skrócenia okresu oczekiwania na remont mieszkania (z zachowaniem kolejności jak w § 1 pkt. 3)  zadeklarują partycypację w kosztach remontu stanowiącą nie mniej jak 50% całości kosztów remontu mieszkania i zapewnią mieszkanie zastępcze we własnym zakresie.

2. Sposób partycypacji w kosztach, spośród trzech wymienionych w § 4, ustalony zostanie  pomiędzy osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni a OSM.

 

§ 4.

Partycypacja osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni w kosztach remontu mieszkania z ksylamitem możliwa jest w trzech wariantach:

1. Remont całości mieszkania wykonywany jest przez firmę wyłonioną przez OSM w drodze przetargu. Przed przystąpieniem do remontu  osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni wpłaca do OSM 50 % planowanego kosztu remontu. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu remontu.

2. Częściowy remont mieszkania, w zakresie rzeczowym uzgodnionym z OSM, wykonany zostanie przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni. Pozostały do wykonania zakres robót, łącznie z materiałami do remontów, zrealizowany będzie przez wykonawcę wyłonionego przez OSM. Zakres wykonanych przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni prac nie może stanowić mniej niż 50% całkowitego planowanego kosztu remontu mieszkania.

3. Całość prac remontowych wykonywana jest przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni, która posiada uprawnienia budowlane lub wskaże osobę z uprawnieniami, która ten remont wykona. Po  wykonaniu remontu, przedstawieniu dowodów zakupu atestowanych materiałów zastosowanych do remontu, rachunków uproszczonych za wykonane roboty i odbiorze robot przez OSM, Spółdzielnia zwróci osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni równowartość 50% planowanego kosztu remontu całego mieszkania, ustalonego w wyniku pomnożenia powierzchni remontowanej przez cenę 1 m2 remontu wynikającą z zawartej przez OSM umowy z wykonawcą remontów mieszkań z ksylamitem.

 

§ 5.

Po wyborze przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni sposobu partycypowania w kosztach remontu mieszkania, pomiędzy OSM a osobą posiadającą tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni zawarta zostanie umowa, określająca szczegółowe warunki wykonania prac. Wzory umów stanowią, odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.

1. Na czas remontu, nie dłuższy niż 6 tygodni, osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni zwolniona zostanie z opłat za remontowane mieszkanie.

2. W przypadku przedłużenia czasu trwania remontu powyżej 6 - ciu tygodni - po upływie tego okresu osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w Spółdzielni wnosi opłaty za mieszkanie.

 

§ 7.

Remont mieszkań w trybie § 3 niniejszego Regulaminu wykonywany będzie w kolejności wynikającej z daty przeprowadzenia badania przez podmiot określony w § 1 ust. 2.

 

§ 8.

Remont mieszkań z ksylamitem wykonywany jest pod nadzorem wytypowanego przez Zarząd OSM pracownika Spółdzielni.

 

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej OSM w dn. 27.04.1999 r., z późniejszymi zmianami.