REGULAMIN

tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty

w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§1.

Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych zgodnie z art 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i postanowieniami Statutu OSM.

§2.

Fundusz na remonty, o którym mowa w §1 tworzy się z:  
 

     1. odpisów od zasobów mieszkaniowych /lokali mieszkalnych, własnych,
          użytkowych,  
garaży/, obciążających koszty gospodarki zasobami
          mieszkaniowymi, według zasad określonych w § 7 Regulaminu. 
    
     2. wolnych środków z tytułu przekształceń praw lokatorskich na własnościowe.
 
     3.  
nadwyżki środków ponad wkład budowlany uzyskanej wskutek przetargu prawa
          do lokali
mieszkalnych. 
     4.  kar za nieterminowe bądź wadliwe wykonawstwo robót.
     5.  
kwot uzyskanych za zużycie urządzeń techniczno-sanitarnych i innych,
         pobieranych od
zwalniających lokale /amortyzacja/.
    
6. odszkodowań firm ubezpieczeniowych za szkody powstałe
          w zasobach mieszkaniowych.
 
     7.  nadwyżek dochodów nad kosztami własnymi jednostek wykonawstwa własnego. 
     8.  innych źródeł określonych odrębnymi przepisami. 
     9.
innych tytułów zwiększeń według decyzji Rady Nadzorczej
          lub Zebrania Przedstawicieli
Członków OSM.

§3.

Środki funduszu na remonty przeznaczone są na:

1. finansowanie kosztów remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych.

 2.  remonty budowli związanych z zasobami mieszkaniowymi
/drogi, ulice, place, instalacje
wod.-kan.,gaz/.

3.  pokrycie nadwyżki kosztów nad dochodami jednostek wykonawstwa własnego.

4.  spłatę rat kredytu i odsetek od kredytu na remonty.

5.  pokrycie regresów za wypłacone członkom kwoty odszkodowań.

6.  finansowanie środków trwałych dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

7.  wymianę urządzeń techniczno-sanitarnych i podłóg w lokalach z ruchu ludności.

8.  inne według decyzji Zarządu lub Rady Nadzorczej.

§4.

Szczegółowy rozdział środków funduszu na remonty przedstawia się następująco:

1. Z ogólnej puli środków zgromadzonych na tym funduszu finansowane są wydatki poniesione na:

- usuwanie ksylamitu

- ocieplenie budynków, wymianę ocieplenia

- wymianę sieci cieplnych

- modernizację dźwigów.

2.  Pozostała wielkość środków przeznaczona jest na pokrycie kosztów remontów
i modernizacji, wynikających z bieżących potrzeb, a wykonywanych przez jednostki własne i jednostki wykonawstwa obcego.

3.  Rozdział środków na remonty, określone w pkt.2, na poszczególne administracje osiedlowe dokonywany jest w oparciu o wielkość powierzchni zasobów mieszkalnych, podlegających danej administracji - wg wskaźników:

ADM I      - 37%

ADM II    - 29%

ADM  III - 34%

                                                                      §5.

1. Z funduszu na remonty nie finansuje się napraw i remontów obciążających użytkowników lokali, zgodnie z rozdziałem obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali określonym w regulaminach wewnętrznych Spółdzielni.

2. Ze środków funduszu nie finansuje się remontów środków trwałych nie zaliczanych do zasobów mieszkaniowych.

§6.

1. Nie wykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu przeznaczone na  remonty określone w § 4 pkt. 2 w poszczególnych administracjach - przechodzą na rok  następny w tych administracjach.

2. Pozostałe nie wykorzystane lub przekroczone w ciągu roku środki funduszu na remonty przechodzą w całości na rok następny.

§7.

1. Roczne stawki odpisów na remonty, o których mowa w § 1, są określane w planie gospodarczo-finansowym na dany rok. Wysokość tych stawek zatwierdzana jest przez Radę  Nadzorczą.

2. Stawki odpisów dla lokali służących działalności społeczno-kulturalnej oraz lokali zajmowanych na potrzeby własne Spółdzielni, ustalane są analogicznie jak do lokali mieszkalnych.

§ 8.

1. Regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą  OSM w dniu 16.11.2003r. prot. nr. 14 uchwała nr 121/2003.

2.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2004r.

3. Traci moc obowiązującą Regulamin tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty i konserwacje w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony w dniu 23 lutego 1999r.

 

ANEKS NR 1

do Regulaminu tworzenia i gospodarowania
funduszem na remonty
w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

§1
.

Pkt. 1 w § 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:

„ 1. Z ogólnej puli środków zgromadzonych na tym funduszu finansowane

       są wydatki poniesione na:

usuwanie ksylamitu,

ocieplenie budynków, wymianę ocieplenia,

wymianę sieci cieplnych,

modernizację dźwigów,

remont Centrum Handlowo-Usługowego,

montaż podzielników kosztów co.,

remont wewnętrznej instalacji gazowej."

§2. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.

§3.

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 01.01.2005r.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.02.2005
Prot. Nr 3/2005 Uchwała nr 16/2005                                                    A N E K S   Nr 2

             do Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty

                          w Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

                                                                § 1.


1. W § 2 skreśla się pkt. 2 i 6. Punkty  3, 4, 5, 7, 8 i 9 otrzymują odpowiednio numerację: 2, 3,  4, 5, 6 i 7.

2. W § 4 w pkt. 1 ppkt. o treści: „ocieplenie budynków, wymianę docieplenia" ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

    „- remont elewacji budynków (ocieplenie, wymiana ocieplenia)".

3. W § 4 w pkt. 1, po słowach: „remont wewnętrznej instalacji gazowej",  dopisuje się ppkt.

    o treści:

   „- przebudowa  instalacji  p.poż. dla budynków wysokich"


                                                                § 2.


Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie.


                                                                § 3.


Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwalono na posiedzeniu Rady Nadzorczej OSM w dniu  20.11.2008r. Prot. Nr 14/2008.